FIFA > 资料百科 > 手柄设置

手柄设置

DUAL ACTION 基本键位设置:

 

 

基本操作篇:

1、移动:

操作方式:左摇杆

 

 

 

2、加速:

操作方式:按6键+左摇杆

 

 

 

3、挑球:

操作方式: 右摇杆按照右、左、右的顺序依次推动(面对对方球门时,右、左、右:向右挑球;左、右、左:向左挑球)

 

 

 

4、停止间虚晃:

操作方式:按8键停球 然后 右摇杆往上推两下(向下推两下)

 

5、停止间后侧拉球:

操作方式:按8键停球 然后 右摇杆往左推两下

 

 

 

6、停止间假突:

操作方式:按8键停球 然后 右摇杆往斜45度推两下(斜上45度:右晃;斜下45度:左晃)

 

 

 

7、左右脚盘带:

操作方式:有待更新

 

 

8、虚晃变向:

操作方式:有待更新